За контакт

Твоите въпроси и мнения са важни за нас

Попълни формата и в полето Относно избери темата, която най-добре описва повода, по който ни пишеш. Стремим се да отговаряме възможно най-бързо, най-късно до края на следващия работен ден.

За връзка с пекарните, виж Къде са пекарните? Там ще намериш техните адреси, работно време и телефони.

E-mail: contact@mrhruples.eu

Телефон за връзка: 0888 409 609

Изпрати запитване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://mrhruples.eu/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Поръчай", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на https://mrhruples.eu/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://mrhruples.eu/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Поръчай", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Търговецът носи изцяло риска от повреждане на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на потребителя/клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението е в рамките на един час от посочения часови интервал.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност и клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКАТА

11. ТЪРГОВЕЦЪТ слага етикети на всяка опаковка, която доставя, върху които са описани вложените в производството суровини, начина на съхранение на стоките и срока на годност.

IV. ЦЕНИ

12. Цените, посочени на сайта, са с вкл. ДДС.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

13. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://mrhruples.eu/.

14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

16. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявените начини на страницата https://mrhruples.eu/.

17.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Тейк а Кейк ООД услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://mrhruples.eu/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

18.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

19. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://mrhruples.eu/.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://mrhruples.eu/.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока в добър търговски вид.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://mrhruples.eu/ на своя компютър или друго устройство.

26. Под “поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазинът https://mrhruples.eu/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

29. Търговската марка Mr Hruples е собственост на Тейк а Кейк ООД.

VIII. ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦ

Тейк а Кейк ООД
ЕИК: 201219878 ДДС № BG201219878
Адрес: гр. София 1582, жк Дружба 2, бл. 405, вх. А, ет. 2, ап. 6
МОЛ: Иван Благоев 
Тел.: 0888-409-609
E-mail: contact@take-a-cake.eu

Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТЕЙК А КЕЙК ООД

Тейк а Кейк ООД ("Тейк а Кейк", "Ние") е администратор на лични данни. Ние се отнасяме изключително отговорно към всички лични данни, които ни предоставяте за целите на нашата дейност. Създали сме тази политика за защита на личните данни ("Политиката") за да уведомим своите клиенти и потребители за всички видове лични данни, които събираме чрез нашия уебсайт https://mrhruples.eu/bg/ и начина, по който ги обработваме и съхраняваме, в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство.

Ние събираме Ваши лични данни единствено във връзка с (i) Ваши поръчки на продуктите ни, направени онлайн през нашия уебсайт, (ii) използването на нашият уебсайт и (iii) изпращането на нашия бюлетин, само ако изрично сте се съгласили с това по указания на уебсйата ни начин.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КОЛКО ВРЕМЕ ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Поръчка на продукти / Регистрация

За да поръчате наши продукти през онлайн платформата на нашия уебсайт, ние се нуждаем от вашите: име, фамилия, е-мейл адрес, адрес, и телефонен номер за да (а) осъществим контакт с Вас във връзка с направената от Вас поръчка и (б) да доставим поръчката на посочения от Вас адрес, когато сте поискали такъв тип доставка.

Освен това, Вие имате възможност да изберете да доставим от нашите продукти и на повече от един адрес по Ваш избор. За тази цел, ако пожелаете доставка на друг/и адрес/и от първоначално предоставения, ние обработваме и него/тях към Вашите данни. Обръщаме внимание, че за предоставените от Вас адреси и/или допълнителни данни на трети лица, Вие носите отговорност да си осигурите тяхното съгласие и/или да актуализирате адресната книга в профила си, като изтривате адреси.

Ако поръчвате продукти от уебсайта ни като "гост" ние не съхраняваме Вашите лични данни след изпълняване на поръчката и ги изтриваме в максимални бързи срокове след осъществена доставка.

Ако поръчвате продукти от уебсайта ни като регистриран клиент или просто се регистрирате като потребител ние пазим всички заявени от Вас лични данни, описани по-горе, с цел Ваше улеснение при последваща/и поръчка/и. Ако се регистрирате без поръчка първоначално изискваме от Вас само име, фамилия и е-мейл адрес, за да осъществим контакт с Вас и да потвърдим регистрацията Ви. Освен тези данни, съхраняваме и информацията за извършването на самата регистрация (като дата, час, IP адрес). За Ваше улеснение пазим и историята на Вашите поръчки, за да можете да преглеждате покупките от миналото и да повторите поръчки, ако желаете.

Имайте предвид, че можете да се регистрирате на нашия уебсайт и да създаде профил/и и чрез Facebook и/или Gmail акaунта си, като ние получаваме от Вас отново само данните, които са ни необходими за Вашето разпознаване, като наш регистриран клиент/потребител – вашите имена и е-мейл адрес. С политиките за защита на личните данни на Facebook можете да се запознаете тук, а на Gmail тук.

Ако с акта на регистрацията си изразите и Вашето съгласие да получавате нашия бюлетин на своя е-мейл адрес, то изразеното Ви съгласие също се съхранява от нас с цел проследяване на неговата валидност и докато не откажете получаването на бюлетина по указания от нас лесен начин.

Чрез регистрацията си в нашия уебсайт Вие можете:
• да направите бърза нова поръчка;
• да проверявате състоянието на поръчките си;
• да видите старите си поръчки;
• да правите промени в своя профил;
• да смените паролата си; 
• да въведете алтернативни адреси (различни от Вашия).

Освен където изрично сме упоменали срокове за съхранение на Вашите данни в тази Политика, съхраняваме останалите лични данни за такъв срок, какъвто е необходим за спазване на правните, регулаторни или вътрешни изисквания. Освен това, ние обработваме и съхраняваме данните от регистрацията Ви (а) докато са ни необходими с оглед целите на нашата дейност, както са описани в тази Политика или (б) докато Вие не промените и/или изтриете всички и/или част от Вашите данни или не прекратите регистрацията си по предоставения от нас лесен начин (например) тук и тук (връзките са достъпни само за регистрирани и логнати в системата субекти). Съответно, ако оттеглите съгласието си за получаване на нашия бюлетин, то ние ще отразим това Ваше желание и няма да използваме Вашия е-мейл за тази цел, като ще продължим да го съхраняваме, заедно с другите Ви данни, за останалите ни цели, както са изброени тук.

В случай на правен спор или във връзка с другa нужда от защита на интересите на Тейк а Кейк и/или при наличие на законово задължение е възможно да съхраняваме (част от) данните Ви и за по-дълъг срок до приключване на съдебното производство, защитата на интересите ни или изпълнение на законовите изисквания.

Молим да имате предвид, че без изброените по-горе данни системите за контакт с Вас и поръчка/доставка на продукти не могат да функционират и ние не можем да осъществяваме нашите услуги спрямо Вас.

Допълнително и доброволно предоставени от Вас лични данни, извън изисканите от нас, не се съхраняват и не се обработват по никакъв друг начин, като се изтриват по най-бързия начин.

Уебсайт

Хостинг услугите за нашия сайт се осъществяват от superhosting.bg, които са наш обработващ данните в този случай. Те имат достъп до Вашите данни въз основа на договор за обработка на данни, надлежно сключен с нас. Това гарантира, че Вашите данни се обработват и третират от тях със същата отговорност и грижа, каквито полагаме ние за тези данни.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние се нуждаем от стандартна информация за интернет дневника си (лог) и подробности за моделите на поведение на посетителите. Правим това, за да открием информация, като например броя на посетителите в различните части на уебсайта. Ние събираме тази информация по начин, който не идентифицира никого. Ние не правим никакви опити да установим самоличността на посетилите на нашия уебсайт, като използваме данните, събрани по този начин. Не асоциираме никакви данни от дневника, събрани от нашия уебсайт, с информация за лична идентификация от който и да е източник.

Освен горното уебсайтът ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Имайте предвид, че нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове (различни от връзката към уебсайта https://take-a-cake.eu/bg/, на когото администратор сме отново ние). След като обаче сте използвали вече тези връзки и сте напуснали нашия уебсайт, трябва да знаете, че нямаме контрол върху тези други уебсайтове. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива уебсайтове, тъй като тези уебсайтове не се уреждат от настоящата Политика на Тейк а Кейк.

Ако на нашия уебсайт изразите Вашето съгласие да получавате нашия бюлетин на своя е-мейл адрес (без да сте регистрирани отделно), то изразеното Ви съгласие и предоставения е-мейл се съхраняват от нас с цел проследяване на неговата валидност и докато не откажете получаването на бюлетина по указания от нас лесен начин. Съхраняваме получените данни по отношение на нашите маркетингови услуги на платформата на MailChimp. Те са сертифицирани по Privacy Shield (това е механизъм за спазване на изискванията за защита на данните при прехвърляне на лични данни от Европейския съюз в Съединените щати) и осигуряват редица инструменти за сигурност. За повече информация, моля, посетете разяснителната страница на MailChimp.

Facebook, YouTube, Google+, Pinterest, Instagram, Twitter, WhatsApp

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че използваме следните платформи за текстово и видео- споделяне - Facebook, YouTube, Google+, Pinterest, Instagram, Twitter, WhatsApp. По тази причина на уебсайта ни са интегрирани бутони за споделяне към тях. Бутоните за споделяне можете да разпознаете по съответното лого. Всички бутони за споделяне са настроени в съответствие с изискванията за защита на личните данните. Единствено когато кликнете върху съответния "бутон за споделяне" на този уебсайт, се установява пряка връзка между вашия браузър и сървъра на оператора на съответната социална мрежа. Според операторите на тези платформи не се събират лични данни от тях без кликване върху съответния бутон за споделяне. Само при регистрирани членове се събират и обработват такива данни, включително и IP-адреса. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил, моля, излезте от потребителския си профил в съответната платформа.

Ние използваме тези платформи за поддържане на връзка с нашите клиенти, но те нямат за цел да обработваме Ваши лични данни, нито имаме достъп до такива. Въпреки това е полезно да се запознаете с политиките за защита на личните данни на тези платформи, за да бъдете информирани какви Ваши данни се обработват от тях. Повече информация за отделните платформи Ви предлагаме тук:

Можете да ни намерите във Facebook. Бихме искали да посочим, че не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook. Имайте предвид обаче, че използваме Facebook Pixel (вж по-надолу).

Нашият уебсайт използва плъгини от уебсайта на YouTube на Google. Когато сте влезли в профила си в YouTube, активирате YouTube да картографира поведението ви за сърфиране директно в личния Ви потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube. За повече информация вижте политиката на YouTube.

Можете да ни намерите и в Instagram, Pinterest и Google+, където Ви информираме за своите продуктови предложения и новините около нас. Във връзка с данните, киято тези платформи обработват можете да се запознаете с техните политики за защита на личните данни. За Instagram тук, за Pinterest тук, а за Google+ тук.

Функциите на услугата Twitter са интегрирани на нашия уебсайт. Тези функции се предлагат от Twitter Inc. Чрез използването на Twitter и "Re-Tweet" уеб страниците, Вашите посещения са свързани с Вашия Twitter акаунт и са известни на други потребители. Тези данни се предават и на Twitter.

За повече информация вижте политиката за защита на личните данни на Twitter. Можете да промените настройките на профила на тук.

Ако влизате на нашия сайт през мобилно устройство, ще можете да ни последвате и в WhatsApp. Запознайте се с политиката на това приложение.

Плащане онлайн и по банков път

Ако пожелаете да използвате услугите за плащане през виртуалния ПОС терминал на Първа Инвестиционна Банка, или да платите чрез ePay, Paypal, Easy Pay или B-Pay или по банков път, данните за кредитната/дебитната Ви карта, както и някои други данни, също могат да бъдат изискани и обработени, за да можете да извършите плащане. Тези операции се извършват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни, като ние препоръчваме да се запознаете с конкретните политики за защита на личните данни на отделните компании, налични на техните официлани сайтове.

При извърване на плащане и издаване на фактура Тейк а Кейк използва Вашите имена за целите на нашето счетоводно отчитане. Съхраняваме фактурите на основание чл. 12 от Закона за счетоводството.

ЗАКОНОВА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Ние събираме Вашите данни, когато купувате продуктите на Тейк а Кейк въз основа на договорните ни отношения с Вас, обективирани чрез вашата поръчка.

Регистрацията на нашия уеб сайт и предоставянето на данни ни позволява да Ви помогнем да поддържате връзка с нас и да проверявате поръчките си и, тъй като искаме да Ви предоставим възможност да не въвеждате данните си за всяка поръчка отново и отново. Това е наш легитимен интерес.

Ние събираме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим нашия бюлетин, както е описано по-горе, въз основа на Вашето предоставено съгласие за това.

Наш легитимен интерес е да получим Вашата лична информация, автоматично събрана от използването на нашия уебсайт. В противен случай няма да можете да използвате (функционалностите на) нашия уебсайт.

ДОСТЪП НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА-ПОЛУЧАТЕЛИ

Тейк а Кейк не дава достъп и не прехвърля Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените по-долу наши "помощници" в технологичното осъществяване на връзката с Вас и предоставянето на нашите услуги (както е описано по-долу – като например superhosting.bg, Google Аналитики, MailChimp,reCaptcha и Facebook). Те ни дават възможност да осигуряваме изпълнението на нашите услуги към Вас.

Ако е законосъобразно и съгласно нашия легитимен интерес е възможно да предоставим Ваши данни и на нашите правни, ИТ или други консултанти за конкретен случай, за определено време, необходимо за осъществяване на консултацията и само ако действително е необходимо.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Таке а Кейк не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на нашия уебсайт се намират на територията на България.

По отношение на например Google Аналитики, MailChimp, Facebook Pixel и reCaptcha, които е възможно да съхраняват (макар често фрагментарно и/или без да може данните да Ви идентифицират) Ваши данни на територията на трети държави (например САЩ) ние сме се отнесли отговорно към нашето партньорство с тях и сме се запознали с техните политики за защита на личните данни и начините, по които те осигуряват пропорционалните и необходими технически и организационни мерки в тази връзка.

БИСКВИТКИ; СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА КОМУНИКАЦИИ И ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

"Бисквитките" (cookies) са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те са широко използвани, за да могат уебсайтовете да работят или работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта. Бисквитките, които се използват от нашия уебсайт са необходими, за да можем да осигурим и подобрим нашите услуги и да останем конкурентни. "Бисквитките" не се споделят с трети страни.

Повечето уеб браузъри позволяват да се контролират бисквитките чрез настройките на браузъра. За да научите повече за "бисквитките", включително как да видите какви бисквитки са били настроени и как да ги управлявате и изтривате, посетете: www.allaboutcookies.org.

"Бисквитки" на нашия уебсайт

За да направим нашите уебсайтове привлекателни за посетителите и да позволим използването на определени функции, ние също използваме "бисквитки" на различни страници. Те ни позволяват да възстановяваме информация за клиентите ни и потребителите на уебсайта ни, като ги идентифицират и позволяват проследяване на действията им, Интернет страниците, които посещават, хипер-връзките, които използват, информацията, която ползват и записват и други. Повечето от "бисквитките", които използваме, се изтриват в края на всяка сесия на браузъра. Другите "бисквитки" остават на крайното Ви устройство и ни позволяват да откриваме браузъра Ви следващия път, когато посещавате уебсайта (постоянни "бисквитки"). Можете да настроите браузъра си, за да Ви информира, когато "бисквитките" се пазят, за да можете да решите дали да приемате някой "бисквитки" отделно или никога да не приемате "бисквитки". Трябва да имате предвид обаче, че ако решите да не приемате "бисквитки", функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

"Бисквитки" на трети страни

Възможно е нашият уебсайт да използва функции от други уебсайтове, които могат да оставят "бисквитки". Това са "бисквитки" на трети страни и не можем да ги блокираме или предотвратим, без да премахнем функцията от нашия уебсайт. За информация относно тези "бисквитки" ще трябва да проверите уебсайта на инициатора за техните правила за "бисквитки".

Информация за Google Аналитики

Нашият уебсайт използва Google Аналитики за наблюдение и отчитане на използването на уебсайта ни, като например броя посетители на уебсайта, търсените фрази, които са били използвани, посещаваните страници на уебсайта и времето, прекарано на уебсайта. Събраната статистика е необходимо условие, за да осигурим и подобрим нашите услуги и да останем конкурентоспособни. Бисквитките не идентифицират потребители, нито свързват вашия IP адрес с информация, която може да бъде идентифицирана лично. Тези "бисквитки" се използват за събиране на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт. Ние използваме тази информация, за да съставим отчети и да ни помогне да подобрим уебсайта. "Бисквитките" събират информация в анонимна форма, включително броя посетители на уебсайта, откъдето посетителите са посетили уебсайта и посещаваните от тях страници.

За повече информация вижте тук. За да се откажете от проследяването чрез Google Аналитики във всички уебсайтове посетете този сайт - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Информация за reCAPTCHA

Използваме услугата reCAPTCHA, предоставена от Google Inc., за да защитим подадените от Вас данни чрез регистрационните форми на този уебсайт. Този плъгин проверява дали въведените данни са от човек или автоматизирана програма (робот), за да предотвратите (зло)употребата на определени функции на уебсайтовете от спам ботове. Това изисква изпращането на IP адреса и евентуално други данни, изисквани от Google за услугата Google reCAPTCHA. За тази цел вашите данни ще бъдат съобщени на и използвани от Google. Вашият IP адрес обаче преди това се съкращава от Google и като такъв е анонимен. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на тази услуга. IP адресът, предоставен от reCaptcha от вашия браузър, няма да бъде обединен с други данни от Google.

Това събиране на данни е предмет на правилата за защита на данните на Google (Google Inc.). За повече информация прегледайте правилата за поверителност на Google.

С използването на услугата reCAPTCHA Вие давате съгласието си за обработване на Ваши данни от Google по начина и за целите, посочени по-горе

Информация за Facebook Pixel

С Ваше съгласие* използваме "пиксела за действията на посетителите" на Facebook Inc. в рамките на нашето присъствие в интернет. Можем да го използваме, за да проследим действията на потребители, които са видели или кликнали върху реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на Facebook рекламата за целите на статистическите и пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, т.е. не виждаме личните данни на отделните потребители. Тези данни обаче ще бъдат съхранявани и обработени от Facebook, което ще ви бъде съобщено, доколкото ни е известно. Facebook може да свърже тези данни със своя Facebook акаунт и да използва своята собствена реклама, в съответствие с политиката на Facebook за използване на данни. Вие можете да предоставите възможност на Facebook и неговите партньори за показване на реклами във и извън Facebook. За тази цел на компютъра ви може да се съхранява и "бисквитка".

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си, като ни пишете за това на contact@take-a-cake.eu.

*Това съгласие може да бъде заявено само от потребители на възраст над 16 години.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и съхраняване на информацията, която събираме онлайн. Внедрили сме и подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат запазени сигурността на данните и по-специално за защита на Вашите лични данни от рискове. Тези мерки се поддържат винаги актуални.

ВАШИТЕ ПРАВА

В законоустановните граници и условия Вие имате право да поискате от нас информация за, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

В случай че не сте успяли сами да коригирате данните си по посочения от нас начин на нашия уебсайт, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате за неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: contact@take-a-cake.eu. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас, за да изискате информация - Тейк а Кейк ООД , телефон: 0888 409 609, е-мейл: contact@take-a-cake.eu

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика е последно актуализирана през м. юни 2018 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Oт време на време проверявайте Политиката за промени. Тя е винаги достъпна за Вас на лесно и видимо място на нашия уебсайт. Всяко изменение по Политиката ще се прилага от датата, на която е публикувано на уебсайта.